شعبه 1

خواجه عبدالله انصاری

مناطق تحت پوشش: مناطق 1،2،3،4،5،7،8،22 شهرداری تهران و شهرستان کرج

شماره تماس: 2284655226711959

شعبه 2

وحدت اسلامی

مناطق تحت پوشش: 6،9،10،11،12،13،14,15،18،19,21 شهرداری تهران

شماره تماس:
555713645549358855493219

شعبه 3

فداییان اسلام

مناطق تحت پوشش: شهرری و مناطق 20،16 شهرداری تهران

شماره تماس:
09381826045

نمایندگی ورامین و پاکدشت

شماره تماس:
09125197860

نمایندگی قم

شماره تماس:
091985062150253666440002536665500

نمایندگی قزوین

شماره تماس:
0910289002009102890030

نمایندگی اصفهان

شماره تماس:

09138169844