شعب و نمایندگی ها

۰
تعداد

شعبه ۱

خواجه عبدالله انصاری

مناطق تحت پوشش: مناطق ۱،۲،۳،۴،۵،۷،۸،۲۲ شهرداری تهران و شهرستان کرج

شماره تماس: ۲۲۸۴۶۵۵۲-۲۶۷۱۱۹۵۹

شعبه ۲

وحدت اسلامی

مناطق تحت پوشش: ۶،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۸،۲۱ شهرداری تهران

شماره تماس:
۵۵۵۷۱۳۶۴-۵۵۴۹۳۵۸۸-۵۵۴۹۳۲۱۹

شعبه ۳

فداییان اسلام

مناطق تحت پوشش: شهرری و مناطق ۱۵،۱۶ شهرداری تهران

شماره تماس:
۰۹۳۸۱۸۲۶۰۴۵

نمایندگی ورامین و پاکدشت

شماره تماس:
۰۹۱۲۵۱۹۷۸۶۰

نمایندگی قم

شماره تماس:
۰۹۱۹۸۵۰۶۲۱۵-۰۲۵۳۶۶۶۴۴۰۰-۰۲۵۳۶۶۶۵۵۰۰

نمایندگی قزوین

شماره تماس:
۰۹۱۰۲۸۹۰۰۲۰-۰۹۱۰۲۸۹۰۰۳۰