انواع سالاد


سالاد شبنم

تركيب: كاهو پیچ، هویج، زیتون، گوجه زیتونی، خیار، ذرت

وزن: 160 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)

سالاد طراوت

ترکیب: کاهو پیچ، خیار، گوجه زیتونی، هویج، ذرت

وزن: 180 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)

سالاد افرا

ترکیب: کاهو پيچ، هویج، ذرت، گوجه زیتونی، زیتون، خیار

وزن: 150 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)

سالاد باران

تركيبات: كاهو پيچ، ذرت، گوجه زیتونی، هويج

وزن: 100 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)

 

سالاد نیکا

ترکیب: کاهو پیچ، خيار، گوجه زیتونی، هویج

وزن: 100 و 140 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)

سالاد سرسبز

ترکیب: کاهو پیچ، خیار، گوجه زیتونی، هویج

وزن: 100 و 150 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c) 

سالاد کلم (شاداب)

ترکیب: کلم سفید، هویج، سبزیجات معطر، سس

وزن: 100 و 150 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)

سالاد ديسي با ذرت

ترکیب: کاهو پيچ، خیار، گوجه زیتونی، هویج، ذرت

وزن: 400 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)

کاهو کیسه ای

ترکیب: کاهو پيچ

وزن: 400 گرم

ماندگاري: 4 روز در دماي يخچال (1-4 ° c)